Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1)  Η σύσφιγξη των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών του.

2)  Η διατήρηση και παραπέρα προβολή και διάδοση των τοπικών παραδόσεων και εθίμων.

3) Η έρευνα για την ανεύρεση και διάσωση κάθε στοιχείου ιστορικής, πνευματικής, πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς που έχει σχέση με την Τοπική Κοινότητα Αργυρίου Καρδίτσας.

4) Η με κάθε νόμιμο τρόπο συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων  της Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου Καρδίτσας.

5) Η ενημέρωση και διαφώτιση των αρχών και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του Συνδέσμου και των κατοίκων  του Αργυρίου Καρδίτσας.

6) Η στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, τον Δήμο, λοιπούς συλλογικούς φορείς του Αργυρίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας του Αργυρίου και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής ή υλικής βοήθειας, για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την εκμετάλλευση κοινοχρήστων εκτάσεων, τη διάνοιξη και επισκευή δρόμων, τη διαμόρφωση, συντήρηση ή επισκευή πλατειών και άλλων έργων ανάπλασης του χωριού, την κατασκευή ή βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, τη βελτίωση των οδικών συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες κ.ά.

7)  Η προβολή και ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου Καρδίτσας.

8) Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για την κοινοτική ή συνεταιριστική εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών του Αργυρίου Καρδίτσας, καθώς και η υποβοήθηση των κατοίκων του, για επιστημονική και αγροτική καλλιέργεια και διάθεση των προϊόντων τους με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους.

9) Η χορήγηση ηθικής ή και υλικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη ή κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας και η δημιουργία Τράπεζας αίματος.

10)  Η καθιέρωση ηθικών ή και υλικών επαίνων για τα μέλη του Συλλόγου ή τα μέλη οικογενείας τους ή κατοίκους του Τοπικής Κοινότητας, που διακρίνονται στον πνευματικό ή ηθικό τομέα, τον αθλητισμό και άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

11) Η διοργάνωση κάθε μορφής πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και πνευματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (π.χ. δημιουργία χορευτικών ομίλων, θεατρικού τμήματος, εκθέσεων ζωγραφικής-φωτογραφίας, λογοτεχνικών διαγωνισμών κ.λπ.).

12) Η επένδυση ιδίων του Συλλόγου πόρων  σε έργα, και η  συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε δράσεις ή προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία, την συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του χωριού και βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.